Política de Privacidade e Protección de Datos

Información adicional e detallada sobre o uso dos seus datos de carácter persoal

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: María Jesús Ferreiro Conde CIF: 78791360F Dirección postal: Rolda de Pontevedra, 74 Baixo, 15800 Melide, A Coruña, España Correo electrónico:info@casamejuto.com Responsable de Seguridade ou Delegado de Protección de Datos no seu caso: María Jesús Ferreiro Conde

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite coas seguintes finalidades: Cumprir co deber de información e obtención de consentimentos requiridos pola nova normativa europea de protección de datos de carácter persoal. O envío de comunicacións comerciais dos nosos produtos ou servizos, salvo que vostede manifeste a súa vontade en contra por calquera medio. En calquera caso, a autorización para tratar os seus datos con este fin é voluntaria e a súa negativa só tería como consecuencia o feito de que vostede non recibiría ofertas comerciais dos nosos produtos ou servizos.

¿Que datos tratamos?

No marco da prestación dos servizos que ofrece a entidade e condicionado ás finalidades consentidas por vostede, a nosa entidade unicamente trataranse os datos estritamente necesarios para a correcta xestión da relación contractual e/ou prestación dos servizos, e será exclusivamente os que vostede nos facilitou.

¿Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos persoais que nos proporciones serán conservados mentres se manteña a relación contractual / mercantil vixente, ou ben durante un prazo de catro anos a partir da última relación negocial seguindo a normativa a efectos fiscais. Non obstante a nosa entidade seguirá conservando a súa información para o envío de comunicacións comerciais que consideremos sexa do seu interese, mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. Sempre poderá exercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vixente poñéndose en contacto a través da vía que lle sexa máis cómoda.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de servizos necesario para a realización da operación negocial ou ben esta lexitimación está outorgada polo seu consentimento expreso como propio e principal interesado.

¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro, salvo obrigacións legais vixentes. En todo caso que cambie esta posibilidade informaráselle debidamente solicitando o seu consentimento para a devandita cesión. Informámoslle que tampouco se realizarán transferencias internacionais. Infórmase ao Usuario de que, para a correcta prestación dos servizos (véxase, aloxamento web, soporte, email márketing, etc.), distintos prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poderían ter acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións. Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo réxese por un contrato que vincula ao encargado respecto a a nosa entidade. En ningún caso utilizarán a información para outros fins e tratarana de conformidade coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á súa política de privacidade e á normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade no seu compromiso coa privacidade e protección de datos do Usuario, elixirá unicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa conforme a lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do Usuario.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lles conciernan ou non. Neste sentido, vostede ten dereito a solicitar:

  • Acceso.- O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non os datos que lle conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos do tratamento que se estea levando a cabo.
  • Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concierne ou que se completen aqueles que fosen incompletos.
  • Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
  • Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.
  • Oposición ao tratamento.- En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Dereito á portabilidade dos seus datos.- É dicir, terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento.

Poderá exercer os referidos dereitos, dirixíndose ao responsable. Para iso, pode utilizar os datos de contacto facilitados ao comezo do presente documento. Se desexa obter información adicional respecto ao exercicio dos seus dereitos, tamén pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo informámoslle que, se o cre oportuno, ten o dereito para retirar, en calquera momento, o consentimento outorgado para algunha finalidade específica, sen que iso afecte á licitud do tratamento, baseado no consentimento previo á súa retirada. En caso que entendese que non se atenderon adecuadamente os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

Product added to wishlist
Product added to compare.